मेनू बंद

दान

” जर आपल्याला काही विशेष दान द्यायचे असेल तर आपला चेक हा “श्री दत्त आश्रम संस्थान” या नावाने असावा.

जर का आपले दान रुपये १००००.०० पेक्षा जास्त असेल तर आपला पॅन कार्ड नंबर देणे अति आवश्यक आहे. “

Bank A/C Details
Shridattashram Sansthan
State Bank Of India Jalna
A/C no . 62063097394
IFSC : SBIN0016436

Shridattashram Sansthan
AXIS BANK JALNA
A/C NO. 912010030567907
IFSC : UTIB0000487

 

UPI Details

Shridattashram Sansthan Jalna